PRIVATLIVSPOLITIK

Generelle oplysninger:

Firma: Psykolog Lone Majlund

CVR: 41957786

Adresse: Bryggergade 6A 1. sal, 7400 Herning


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg bruger dine personoplysninger. Jeg indsamler og behandler alm. personoplysninger som navn, adresse, kontaktoplysninger og relationer (familie/sociale/arbejde/uddannelse) - samt helbredsoplysninger. Oplysninger bruges i min behandling; ved kommunikation med sundhedsvæsenet; til afregningsformål; lovmæssige forpligtelser, såsom EUs databeskyttelsesforordning og diverse sundhedsretlige formål, bl.a. dokumentationspligt og ift. evt. klager, sikkerhedsbrud og forespørgsler fra myndigheder.


Tavshedspligt:

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om. Oplysninger opbevares lovmæssigt under dobbeltlås.


Behandling af dine oplysninger:

Jf. Psykologloven, Databeskyttelsesforordningen og Bekendtgørelse for ordnede optegnelser for psykologer er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger. Jeg kan desuden modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.


Videregivelse af personoplysninger:

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Sundhedspersoner, hvis det skønnes nødvendigt i et behandlingsforløb. - Ved alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. -Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - i det omfang, der foreligger en lovmæssig pligt. Hvis der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.


Opbevaring og slettepolitik:

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder:

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnet optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelser. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du er ikke forpligtet til at udlevere personoplysninger til mig, men uden dem kan jeg ikke kan varetage formålene ovenfor og derfor ikke behandle dig.


Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Kontakt Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det.


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på

tlf. 71959363 eller på kontakt@psykologmajlund.dk


Dato: 15. januar 2021.